[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  


Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Bashkia Sarande


Rikonstruksion dhe shtrim i rruges bujqesore te fushes se fshatit Pal

Mane/S

20.06.17

11:00

2

Posta Shqiptare


Sisteme vezhgimi DVR/NVR me 4 kamera,me 8 kamera,me 16 kamera dhe kamera per automjete

Ratech

20.06.17

11:15

3

Bashkia Tirane


Blerje sherbim interneti per Bashkine e Tiranes per vitin 2017

Abcom

20.06.17

13:03

4

Drejtoria e Pergjithshme Nr 3 e Punetoreve te Qytetit


Blerje materiale pastrimi dhe shperndarje ne objektet shkollore dhe parashkollore

Shpiragu

20.06.17

13:25

5

Drejtoria e Pergjithshme e Ujesjelles Kanalizimeve


Supervizion punimesh per objektin"Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz,Kavaje"

M.A.K Studio

21.06.17

12:35

6

Tirana Parking


Sherbim Interneti

Albtelecom

21.06.17

13:10

7

Inspektoriati Shteteror Teknkik dhe Industrial


Sherbim me roje private

Nazeri 2000

22.06.17

10:30

8

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise


Ndertim i bazes prodhuese per shkollen "Karl Gega" Tirane

Agri-Construction

22.06.17

12:20

9

Ujesjelles Kanalizime Durres


Printim zarfim i faturave te permuajshme te UKD

Albanian Digital Printing Solutions&Services

22.06.17

12:30

10

Bashkia Divjake


Rikonstruksion dhe zgjerim i rruges Divjake-Germenj

B-93

22.06.17

12:35

11

Oshee Drejtoria Rajonale Vlore


Rikonstruksion i zyrave te Rajonit Vlore

Colombo

22.06.17

15:20

12

Agjencia Kombetare e Ujesjelles Kanalizime


Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit

Lala

22.06.17

15:30

13

Bashkia Elbasan


Rehabilitimi urban i sheshit "Zaranika"dhe Bulevardi"Aqif Pasha" (segmenti nga Kryqezimi 1 Maji-Ura e Zaranikes) Faza 4

BE-IS

23.06.17

11:43

14

Ministria e Energjise dhe Industrise


Sherbim me roje private

Toni Security

23.06.17

12:10

15

Ministria e Energjise dhe Industrise


Sherbim me roje private

Toni Security

23.06.17

12:12

16

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise


Rikonstruksion i shkolles profesionale Kamez

4 A-M

23.06.17

12:15

17

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise


Ndertim i bazes prodhuese per shkollen "Karl Gega" Tirane

4 A-M

23.06.17

12:16

18

Ministria e Energjise dhe Industrise


Sherbim dhe riparim i automjeteve per MEI per vitin 2017

Alstezo

23.06.17

12:22

19

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Loti 2 Reagante

Euromed

23.06.17

12:50

20

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes

Loti 1 Kite

Euromed

23.06.17

12:52

21

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza


Blerje barna B2,Dermatologjike,Harmonale sistematike,hormonet seksuale,gjaku dhe organet formuese te gjakut.Lende Kontrasti gastrointestinal,metabolizmi dhe trakti tretes e ndare ne lote-Loti 10

Lekli

23.06.17

12:54

22

Ujesjelles Kanalizime Durres


Printim zarfim i faturave te permuajshme te UKD

Ilar

23.06.17

13:30

23

Ministria e Mireqenies Sociale dhe Rinise


Rikonstruksion i shkolles profesionale Kamez

Agri-Construction

23.06.17

13:35

24

Ministria e Energjise dhe Industrise


Zona Minerare Nr.70/9 (objekti Brataj),Qarku Vlore,e shpallur ne planin vjetor minerar te vitit 2017

Aquila Marble

23.06.17

13:42

25

Drejtoria e Cerdheve dhe Kopshteve


Blerje materiale pastrimi

T&M Chemical Distribution

23.06.17

13:50

26

Oshee Drejtoria Rajonale Vlore


Rikonstruksion i zyrave te Rajonit Vlore

Avduli

23.06.17

13:52

27

Bashkia Tropoje


Shtese Ujesjellesi Valbone per qytetin Bajram Curri

Curri

23.06.17

13:55

28

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Pogradec


Mirembajtje e objekteve ndertimore dhe impjanistikes per Spitalin Pogradec

Rej

23.06.17

13:58