[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

KESH


Blerje pajisje dhe pjese reserve

Novamat shpk

15.01.2019

11:50

2

Operatori i Sistemit te Transmetimit


Blerje e aparaturave testuese diagnostikuese te autotransformatoret e OST sha

Kledia-06 shpk

15.01.2019

15:20

3

Drejtoria Rajonale OSHEE Elbasan


Blerje transformator Fuqie


Novamat shpk

15.01.2019

15:45

4

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier


Sherbim me roje private

Dea Security shpk

16.01.2019

13:00

5

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare


Ndertimi i dhomes se serverave per IT infrastrukture Backup Site ne Hec Vau Dejes

Advanced Business Solution shpk

16.01.2019

13:20

6

Albpetrol sha


Sherbim me roje private

A.E.K Security shpk

16.01.2019

14:00

7

Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Korce


Loti 1 Sherbim me roje private


Security-Korca shpk

17.01.2019

14:45

8

Ujesjelles Kanalizime Shkoder


Blerje karburanti


A&T sha

17.01.2019

15:35