[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Ankesa në Proces"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

Ujesjelles Kanalizime Vlore


Blerje vegla pune

Zihni Mucaj pf

17.07.2018

09:30

2

Zyra e Administrim Koordinimit Butrint,Sarande


Sherbim me roje private


Balili-Ko

17.07.2018

14:22

3

Zyra e Administrim Koordinimit Butrint,Sarande


Sherbim me roje private


Anakonda Security

18.07.2018

14:40

4

Ujesjelles Kanalizime Tirane


Ndertim rrjet ujesjellesi dhe kanalizime ne zonen e Lanabregasit Faza 2

Dajti Park 2007

19.07.2018

13:00

5

Kuvendi i Shqiperise


Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Kristalina-KH

19.07.2018

13:30

6

Agjencia Kombetare e Barnave dhe Paisjeve Mjekesore


Rikonstruksion dhe shtese ne godinen e AKBPM-se

Bean

19.07.2018

13:38

7

Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Vlore


Sherbim me roje private

Anakonda Security

19.07.2018

15:20

8

Ministria e Kultures


Sherbim me roje private

Anakonda Security

19.07.2018

15:40

9

Qendra Spitalore Universitare Nene Tereza


Furnizim vendosje aparature
rezonance magnetike per sherbimin e Neurokirurgjise ne QSUT

Medfau

20.07.2018

12:00

10

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve


Sigurimi i godinave ne administrim te DPT

Insig

20.07.2018

12:20

11

Kuvendi i Shqiperise


Sherbim per printime dhe botime parlamentare

Albdesign PSP

20.07.2018

12:35

12

Autoriteti Rrugor Shqiptar


Shpenzime supervizioni,kontrate mirembajtje rajoni qendror

IKN & Enginereeng

20.07.2018

13:25

13

Autoriteti Rrugor Shqiptar


Shpenzime supervizion kontratave te mirembajtjes Rruge Rajoni Verior Shkoder

IKN & Enginereeng

20.07.2018

13:55