[Generic Description] - [Generic Description] Ankesa në Kohë Reale  

Ankesat në kohë reale në website duke marrë parasysh datën në të cilën është bërë
regjistrimi I tyre, qëndron e publikuar për tre ditë.
Më pas për tu njohur me statusin e saj klikoni në linkun "Vendime të KPP"                           
                                                                   

                                                                  

Nr

Autoriteti Kontraktor

Objekti I Prokurimit

Operatori Ekonomik

Data

Ora

1

OSHEE Drejtoria Rajonale Tirane


Blerje kabell TU,kabel ABC me vetembajtje dhe aksesore


ACI Engineering shpk

19.07.2019

10:30

2

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane


Blerje pajisje per rimodelimin e dhomes se serverit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

Advanced Business Solution shpk

19.07.2019

13:40

3

Agjencia e Blerjeve te Perqendruara


Loti 1 Blerje goma per automjete


Gajd Company shpk

19.07.2019

13:55