Kontakt  

  Komisioni i Prokurimit Publik
  Bulevardi "Dëshmorët e  Kombit”
  Sheshi "Nënë Tereza" 
  Kodi Postar 1010, Tiranë


 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Adresa në Internet  


  Institucione publike shqiptare


     Kuvendi i Shqipërisë 
     
Presidenti i Republikës

     Gjykata Kushtetuese
     Kontrolli i Lartë i Shtetit  
    
Avokati i Popullit 

     Prokuroria e Përgjithshme 
     
Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive  

  
  Institucione të Qeverisë së Shqipërisë
 

     Këshilli i Ministrave  
     Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme
     Ministria e Brendshme
     Ministria e Mbrojtjes 
     Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
     Ministria e Turizmit dhe Mjedisit
     
Ministria e Drejtësisë
     Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
     Ministria e Kulturës
     
Ministria e Arsimit dhe Rinisë
     Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
     Ministria e Bujqësise,Zhvillimit Rural 
     Ministria e Shtetit për Diasporën
     Ministria e Shtetit për Mbrojtjen dhe Sipërmarrjen

     
Agjencia e Prokurimit Publik  

     Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve  

     Qendra Kombëtare e Regjistrimit 

     Instituti i Statistikave (INSTAT)

     Instituti i Sigurimeve Shoqërore

 
  Agjenci e programe ndërkombëtare


     Misioni i USAID në Shqipëri

     Projekti i Marrëveshjes Prag të Sfidës së Mijëvjeçarit për Shqipërinë 

     Zyra e Këshillit të Evropës në Shqipëri 

     Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri 

     Zyra e Bankës Botërore në Shqipëri 

     Zyra përfaqësuese e UNDP-së në Shqipëri  


  Faqe të përzgjedhura të internetit që janë me interes për biznesin në Shqipëri


     Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës

     Dhoma Amerikane e Tregtisë 

     Shoqata e Ndërtuesve 

     Fondi Amerikano-Shqiptar i Ndërmarrjeve 

     Qendra Shqiptare për Tregtinë Ndërkombëtare 

     Qendër Informacioni e Biznesit Shqiptar - ALBIC 

 
  Media dhe raporte

 

     BBC në shqip

     Zëri i Amerikës në shqip 

     Indeksi Perceptimit të Korrupsionit i Transparency International 


  Organizata jofitmprurëse

 

     Instituti për Studimet Urbane (URI) 

     Instituti për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi (IDRA) 

    
  Institucione Evropiane

     Hyrje në Portalin e Keshillit të Europës

     Bashkimi Europian

     Këshilli i Europës

     Komisioni Europian

     Parlamenti Europian 

     Këshilli i Drejtësisë të Komunitetit Europian

     Gjykata Europiane e Auditorëve 

     EUROPE - Tregu Ndërkombetar - Prokurimi Publik - Indeksi

     Legjislacioni i Bashkimit Europian

     Organizata Botërore e Tregëtisë

     Grupi Kërkimor për Prokurimin Publik