Kontakt  

 Komisioni i Prokurimit Publik
 Rruga “Papa Gjon Pali II”
 Nr. 3  Tiranë, Shqipëri
 

 Tel, Fax:       +355 4 2281 851 

 Email: 
Kpp_info@kpp.gov.al
 Komisioni i Prokurimit Publik  
 

Organizimi i KPP-së dhe transparenca e mënyrës së funksionimit të institucionit.

Juridiksioni: Mbikqyr ligjshmërinë e procedurave të prokurimit publik duke marrë vendime mbi ankesat lidhur me procedurat e prokurimit publik. Komisioni i Prokurimit Publik përbëhet nga 5 anëtarë, nga të cilët, një është kryetar dhe një zëvendëskryetar. Anëtarët e KPP-së emërohen dhe pezullohen nga detyra me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozim të Kryeministrit. Anëtarët e KPP-së kanë një mandat 5-vjeçar, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

Mënyra e funksionimit: KPP-ja miraton vendime në mbledhjet e Komisionit, të cilat nuk janë të hapura për publikun. Vendimet e KPP-së miratohen me shumicë vote dhe asnjë anëtar i Komisionit nuk mund të abstenojë nga votimi. Kryetari ose një anëtar i KPP-së mund të përjashtohet nga pjesëmarrja në një rast, me kërkesë të tij, ose me kërkesën e një pale të tretë, nëse ekziston një konflikt interesi ose nëse ekzistojnë baza të tjera për mospjesëmarrje.

Financimi: KPP-ja financohet nga Buxheti i Shtetit të Republikës së Shqipërisë. Tarifat e mbledhura nga KPP-ja kalojnë në Buxhetin e Shtetit.

Organizimi: KPP-ja ka në përbërjen e strukturës së tij Drejtorinë e Shqyrtimit të Ankesave dhe Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse.

Faqja e internetit është një pasqyrë e gadishmërisë së këtij institucioni si organ antikorrupsioni, për të vënë të gjithë informacionin në dispozicion. Përvec informacionit mbi rastet e apelimit, do të publikohen dhe praktikat ligjore të KPP-së, vendimet e Gjykatës Europiane të Drejtësisë që kanë lidhje me prokurimin publik, si dhe informacione të tjera. Në këtë mënyrë, funksionimi i KPP-së ka një ‘’publicitet të madh’’, duke mundësuar kështu kontrollin mbi mënyrën e funksionimit të institucionit , vecanërisht të afateve për marrjen e vendimeve për cdo cështje.